Maliye Uzmanlarının Görevleri

BU YAZI Admin TARAFINDAN 29 Ağustos 2012 Çarşamba GÜNÜ YAZILDI. 0 yorum
Maliye Uzmanları;
a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmakla,

b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmekle,
c) Bakanlığın stratejik planında belirtilen politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmakla,

ç) Görevli oldukları birimin görev alanına giren konularda ilgili kuruluşlar nezdinde araştırma, incelemeve analiz işleri yapmakla,

d) Hizmetin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla mevzuat ve uygulamaya ilişkingörüş ve önerilerini bildirmekle,

e) Maliye Uzman Yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmakla,

f) Amirlerince verilecek diğer işleri yapmakla,

görevli ve yetkilidir.

(2) Ayrıca, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görevli olan Maliye Uzmanlarından teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmayla görevlendirilenler;

a) Görev yaptıkları Genel Müdürlüklerin teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim,inceleme ve soruşturma yapmak,

b) Diğer mevzuatla bağlı oldukları birimlere verilen denetim işlerini yapmak,

c) Suç sayılan eylem ve işlemleri görülenler hakkında;

1) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre soruşturma yapmak,

2) Yetkili merciler tarafından görevlendirilmeleri halinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme yapmak,

ç) Disipline aykırı fiil ve halleri görülenler hakkında alınan onaya istinaden disiplin soruşturması yapmak,

görev ve yetkilerine sahiptir.

Hiç yorum yok:

Yorumunuz Denetlendikten Sonra Yayımlanacaktır.