Maliye Uzman Yardımcılığı Sınav Duyurusu

BU YAZI Admin TARAFINDAN 9 Ocak 2013 Çarşamba GÜNÜ YAZILDI. 0 yorum
T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil
Daire Başkanlıklarında görevlendirilmek üzere sınavla 100 Maliye Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına, 9, 10 Temmuz 2011 veya 7, 8 Temmuz 2012
tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından KPSSP54, KPSSP56, KPSSP71, KPSSP72 ve
KPSSP105 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olan adaylar başvuruda
bulunabilecektir.
Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için
aldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.
Atama yapılacak kadro sayısının, en fazla on katı kadar aday giriş sınavının yazılı
bölümüne; en fazla iki katı kadar aday ise sözlü bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabilecek
adaylara ilişkin liste puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir.
Bunlardan son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

II- SINAV TARİHİ VE YERİ:
a) Giriş sınavının yazılı bölümü 2, 3 Mart 2013 tarihlerinde (Cumartesi ve Pazar günleri)
Ankara’da yapılacaktır.
b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş
yerleri ve saati; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı
(www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet
sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Genel Müdürlük Sınav Bilgi
Sistemi üzerinden sınava giriş belgesi alınabilecektir. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi
gönderilmeyecektir.
c) Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav
tarihinden yirmi gün önce gönderilecek ve yazılı sınavda başarılı olanların listeleri Bakanlık
ve Genel Müdürlük internet sayfalarında duyurulacaktır.
III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi (25/1/2013) itibarıyla aşağıdaki
şartlar aranır.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari
bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’den, “I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER” bölümünde belirtilen puan türlerine göre
yeterli puanı almış olmak,
ç) Yazılı sınavın yapılacağı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak (2/3/1978 tarihinde veya
bu tarihten sonra doğmuş olmak),
d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.
IV-SINAV BAŞVURUSU:
a) Başvurular 14/1/2013 tarihinde başlayıp 25/1/2013 tarihinde saat 17:30 da sona erecektir.
b) Giriş sınavına başvuru, Maliye Bakanlığı internet sayfası (www.maliye.gov.tr) üzerinden
elektronik başvuru veya bu sayfada yayımlanacak olan Başvuru Formu doldurularak elden
veya posta yoluyla yapılacaktır.
c) Bakanlık internet sayfası üzerinden elektronik başvuru yapanların, Başvuru Formunun
imzalı bir örneğini bu duyuruda yer alan “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese veya en geç
sınav saatinden önce sınav salon yetkilisine teslim etmeleri zorunludur.
ç) Elden veya posta yoluyla başvuruda bulunmak isteyenler doldurdukları Başvuru Formunu
başvuru süresi içerisinde, en geç 25/1/2013 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat 17:30), bu
duyuruda yer alan “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese teslim etmek veya Bakanlık Genel
Evrakına ulaştırmak zorundadırlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan
başvurular işleme konulmayacaktır.
V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı
olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü klasik usulde sabah ve
öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde gerçekleştirilecektir.
Sınav konuları aşağıdaki gibidir:
1) Yazılı sınav konuları:
a) İktisat Grubu;
1) Mikro ve makro iktisat,
2) İktisat politikası,
3) İşletme iktisadı,
4) Uluslararası iktisat.
b) Maliye Grubu;
1) Maliye teorisi,
2) Kamu harcamaları ve bütçe,
3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi,
4) Maliye politikası.
c) Hukuk Grubu;
1) Anayasa hukuku,
2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),
3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,
4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),
5) Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak),
6) Ceza hukuku (Genel hükümler).
ç) Muhasebe Grubu;
1) Genel muhasebe,
2) Şirketler muhasebesi.
3) Sözlü sınav konuları:
Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine,
yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.
VI- DEĞERLENDİRME:
a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:
Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her
konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.
b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:
Adaylar bu duyurunun, “V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI” başlıklı bölümünün,
sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan
üzerinden değerlendirilir.
Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri
puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.
Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş
puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının
ortalaması başarı sırasını oluşturur.
En yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre 100 aday asil, en fazla 50 aday da
yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve
giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.
VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:
Sınav sonuçları, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü
(www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Maliye
Bakanlığında olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren,
sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.
VIII- GÖREV YERLERİ:
Giriş sınavında başarılı olup, Maliye Uzman Yardımcısı olarak ataması yapılan adayların
görev yapacağı birim (Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve
Müstakil Daire Başkanlıkları), mesleki temel eğitimin sonunda, hizmetin gereği ve birimlerin talebi
dikkate alınarak ilgili komisyon tarafından belirlenecektir.
IX- DİĞER HUSUSLAR:
a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi ile pasaport)
yanlarında bulunduracaktır.
b) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi asıllarının sözlü sınav öncesinde
Personel Genel Müdürlüğüne ibrazı zorunlu olduğundan, bir örneği onaylanarak alınacak ve
aslı ilgiliye iade edilecektir.
c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
d) 25/1/2013 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayan başvurular dikkate
alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek
diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
İlan olunur.

İletişim Bilgileri:
Adres:
Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Sınav Hizmetleri Şubesi 2. Kat No:201
Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA
Tel : 0 (312) 415 20 18- 415 21 64 - 415 21 14
Faks : 0 (312) 425 04 43 - 424 06 39

Hiç yorum yok:

Yorumunuz Denetlendikten Sonra Yayımlanacaktır.