Göç ve İl Göç Uzmanları Ne İş Yapar ?

BU YAZI Admin TARAFINDAN 6 Ekim 2013 Pazar GÜNÜ YAZILDI. 0 yorum
İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yönetmeliklerine göre görevleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

Göç Uzmanı ve Uzman Yardımcımları Ne İş Yapar ?

1-Mevzuatla Genel Müdürlüğe verilen aşağıdaki görevler uzman ve uzman yardımcıları tarafından yerine getirilir;

a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren ve uygulamayı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek konuları izlemek, araştırmak ve analiz etmek, kurumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek, yeni programlar üretmek, sosyal politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak, inceleme, araştırma ve denetleme yapmak, projeler hazırlamak, hazırlanan projelere destek sağlamak, Genel Müdürlüğün hizmet kapasite ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara katılmak.

c) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak, uluslar üstü topluluklarla ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla uyum çalışmalarına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek.

ç) Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, gerektiğinde etki analizleri yapmak.

d) Görev alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek, yeni mevzuat ve çalışma önerileri geliştirmek.

e) Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası sözleşmelerin Genel Müdürlüğe verdiği görevleri takip etmek ve gerekli tekliflerde bulunmak.

f) Toplantı, seminer ve eğitim programları ile çalışma gruplarında görev almak.

g) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkı sağlamak.

ğ) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri nitelikteki görevleri yerine getirmek.
 
2-Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetiştirilmelerine katkıda bulunur.
 
3-Verilen işleri mevzuata, stratejik plan ve yıllık programla uygun olarak ve süresi içinde yerine getirmekten dolayı uzmanlar birim amirlerine karşı, uzman yardımcıları da birlikte çalıştıkları uzmana ve birim amirlerine karşı sorumludur.
 
4-Uzman ve uzman yardımcıları Genel Müdürlüğün görevlerini tarafsızlık, güvenilirlik ve sır saklama ilkelerine göre yürütmekle yükümlüdür.İl Göç Uzmanı ve Uzman Yardımcıları Ne İş Yapar ?


1-Mevzuatla Genel Müdürlüğe verilen aşağıdaki görevler uzman ve uzman yardımcıları tarafından yerine getirilir:

a) Kendisine verilen konulara ait çalışmaları Genel Müdürlüğün çalışma esas ve ilkeleri ile stratejik plan ve yıllık programlarına göre yürütmek.

b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren ve uygulamayı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek konuları izlemek, araştırmak ve analiz etmek, kurumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

c) Kendisine verilen konularla ilgili inceleme ve araştırma yapmak, projeler hazırlamak, hazırlanan projelere destek sağlamak, çalıştığı birimin hizmet kapasite ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve bu konulara ilişkin raporlar hazırlamak.

ç) Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak.

d) Genel Müdürlük ve illerdeki toplantı, seminer ve eğitim programları ile çalışma gruplarında görev almak ve sonuçlarını rapor halinde amirine sunmak.

e) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkı sağlamak.

f) Uygulamalarda karşılaşılan aksaklık ve sorunları tespit etmek, bunları gidermek için gerekli tedbirleri almak ve kendi yetkisi dışında bulunanlar için öneride bulunmak.

g) Verilecek benzeri nitelikteki görevleri yerine getirmek.

2-Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetiştirilmelerine katkıda bulunurlar.

3-Verilen işleri mevzuata, stratejik plan ve yıllık programla uygun olarak ve süresi içinde yerine getirmekten dolayı uzmanlar il müdürüne karşı, uzman yardımcıları ise birlikte çalıştıkları uzmana ve il müdürüne karşı sorumludur.

4-Uzman ve uzman yardımcıları görevlerini tarafsızlık, güvenilirlik ve sır saklama ilkelerine göre yürütmekle yükümlüdür.

Hiç yorum yok:

Yorumunuz Denetlendikten Sonra Yayımlanacaktır.