28 Aralık 2013 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı (2.000 Kişi)

BU YAZI Admin TARAFINDAN 5 Kasım 2013 Salı GÜNÜ YAZILDI. 50 yorumGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU


I - SINAV TARİHİ VE YERİ
- Giriş sınavının yazılı bölümü 28 Aralık 2013 tarihinde saat 10:00'da Ankara'da yapılacaktır.
- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres; e-Devlet portalı www.turkiye.gov.tr ile Gelir İdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

II - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Başkanlığımızca, aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere, 2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.


ATANACAK YERLER KONTENJAN SAYISI TOPLAM
ANKARA MERKEZ 615 700
BEYPAZARI 20
HAYMANA 15
POLATLI 30
ŞEREFLİKOÇHİSAR 20
DENİZLİ MERKEZ 105 170
ACIPAYAM 10
BULDAN 7
ÇAL 10
ÇİVRİL 16
SARAYKÖY 7
TAVAS 15
İSTANBUL MERKEZ 1000 1000
ZONGULDAK MERKEZ 55 130
ÇAYCUMA 20
DEVREK 20
EREĞLİ 35

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katına kadar aday giriş sınavına alınacaktır.
Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecek ve tercih edilen bu ilin ilçelerini öncelik sırasına göre başvuru formunda işaretleyecek, ancak daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.


III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakülte/bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen 4 yıllık fakültelerden birini son başvuru tarihi itibariyle bitirmiş olmak,
- 01.01.2013 tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1978 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 ve 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS P35 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU
- Başvurular, 20 Kasım 2013 tarihinde başlayıp 29 Kasım 2013 tarihinde sona erecektir.
- Başvurular, elektronik ortamda http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp adresinde yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı Sınav Başvuru Formu nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar belirtilen internet sayfasında yer almaktadır. Bununla birlikte adaylar mesai saatleri içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi 25 Mart Mahallesi Çınardibi Caddesi 113. Sokak No: 31 Lalegül, Demetevler/ANKARA adresine gelerek şahsen sınav başvurusunda da bulunabileceklerdir.
- Posta yoluyla gelen başvurular KPSS puanlarının kontrolü yapılamadığından kabul edilmeyecektir.

V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
- Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.
Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),
İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar,
Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

VI - DEĞERLENDİRME
- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
- Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.
- Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekmektedir.
- Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
- Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulacak ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, % 25'ine kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, P35 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
- Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.
- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
- Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulacaktır.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
- Yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav yeri, günü, saati ve sözlü sınav sonuçları Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve http://www.gib.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve http://www.gib.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.
- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde bir dilekçe ile itiraz edilebilecektir ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR
- Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.
- Adayların tabloda gösterilen iller dışında bir ili tercih etmeleri veya birden fazla il tercihinde bulunmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılacaktır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmayacaktır. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabileceklerdir.
- Ataması yapılan uzman yardımcıları beş yıllık süre zarfında atandıkları yerin dışında başka bir yerde, tedviren, vekâleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.
- Sınavı kazananlardan, Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
- Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için T.C. No.lu nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan birinin olmaması durumunda aday, sınava alınmayacaktır.


İlan olunur.

50 yorum:

 1. 78,1 ile ıstanbul ve ankara hakkındakı dusuncenız nedır tessekkurler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İstanbul tercihinde olma ihtimali yüksek. Ankara içinse bir şey söyleyemem.

   Sil
 2. hocam sınavda medeniden aile miras dahil hepsinden mi soru geliyor. bir de 30 mart sorularına ulaşamaz mıyız. iyi geceler hocam

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Medeni hukukta tüm bölümlerden soru gelir. 30 mart soruları henüz satın alınmadı.

   Sil
 3. 79,7 ile ankara basvrusu sknti olr mu szce

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 3.500 kişi girecek sınava. O kadar yüksek kapatacağını sanmıyorum.

   Sil
 4. merhaba,
  81.5 puan 5582 sıralama ile denizliye başvurursam lısteye gırme ıhtımalım olurmu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sınava girme ihtimaliniz çok yüksek.

   Sil
 5. selamlar 77.77 puanım var nereyi yazmalıyım:?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kafam rahat olsun diyorsanız tabi ki İstanbul derim.

   Sil
  2. Siz olsanız nereyi yazardınız

   Sil
 6. 75,7 hocam bu puanla istanbul ihtimali varmıdır? veya denizli ile kütahya için bir fikriniz var mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İstanbul'un diğer illere göre düşük kapatacağı muhakkak. Şahsen 75 civarı kapatacağını düşünüyorum veya daha da düşük olabilir.

   Sil
 7. iyi günler hocam ank ve ist kaç ve üstüne kesin gözüyle bakılabilir, tabi kesin diye bir şey yok ama : /

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İstanbul ve Ankara'yı birlikte ele almak yanlış olur.

   Hem ayrılab kontejan hem illere göre avantajlar, dezavantajlar. Ankara iller içinde yüksek kapabilme ihtimali en yüksek il.

   Sil
 8. Hocam 73,7 ile nereyi tercih etmeliyim.

  YanıtlaSil
 9. Hocam 71.8 in şansı var mı acaba ?

  YanıtlaSil
 10. 78.6 puanla ankara gelir mi sizce ?

  YanıtlaSil
 11. 79 puanla denizli gelme ihtimali varmıdır yoksa istanbulu mu tercih etmeliyim?

  YanıtlaSil
 12. 74,5 puanla nereye başvurmam daha şans yükseltici olabilir?.. ve herhangi bi yerin gelme ihtimali çok mu düşüktür fikir verebilir misiniz ?..

  YanıtlaSil
 13. 73 ankara olur mu 3500kisi icin

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Açıkcası Ankara için yetersiz görüyorum 73 puanı.

   Sil
 14. 76,210 İLE ANKARA GELİR MI

  YanıtlaSil
 15. 70 puanın istanbul için şansı var mı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 70e düşmesi biraz zor gibi. Yine de başvurunuzu yapmayı ihmal etmeyiniz.

   Sil
 16. peki 79.6 ya Ankara gelir mi?

  YanıtlaSil
 17. iyi günler. 75.5 ile nereyi tercih etmemi önerirsiniz

  YanıtlaSil
 18. Gelir uzmanlari sehir degistirmek icin bu sinava basvurabiliyorlar mi

  YanıtlaSil
 19. 74.3 ile için sorsam İstanbul diyeceksiniz. Peki sizce İstanbul'da bir yığılma olmaz mı? Herkes Ankara'nın yüksek kapatacağını düşündüğü için İstanbul'a başvuracak gibi geliyor bana.

  YanıtlaSil
 20. 77 .06 ile denizliye başvurmak olumsuz sonuçlanırmı

  YanıtlaSil
 21. 79.1le ankara olma.ihtimali nedir ıstanbul yazmak daha mı garanti olur acaba ?

  YanıtlaSil
 22. 75.5 ile nereye başvurursanm sıralama gelme ihtimali yüksek?

  YanıtlaSil
 23. 75.5 nereye başvurmalıyım

  YanıtlaSil
 24. 76 puanla denizliyi yazmak istiyorum ama istanbul kafamı karıştırıyor ?

  YanıtlaSil
 25. puanım 76 denizli yazmak istiyorum ama istanbul kafamı karıştırıyor ?

  YanıtlaSil
 26. 78 puanla İstanbul a başvurmayı düşünüyorum. Sizce olma ihtimali var mıdır , saygılar.

  YanıtlaSil
 27. Mrb.denizli ili için 77.876 olabilir mi acaba ???

  YanıtlaSil
 28. 77,03 ile ankara olurmu sizce

  YanıtlaSil
 29. 72 ile istanbul gelebilir mi acaba?

  YanıtlaSil
 30. 75.5 puan. 13bin sıralamayla zonguldak gelir mi ya da daha yüksek ihtimalli neresi olur.

  YanıtlaSil
 31. puanım 7901 ankara için basuruvu yapsam sınava girme ihtinalim nedir??

  YanıtlaSil
 32. 78,2 ile ankara olur mu? nereyi tercih etmemi önerirsiniz?

  YanıtlaSil
 33. hocam 75,98 ile ankara gelir mi sizce

  YanıtlaSil
 34. 84,78 ile denizli yazmayı düşünüyorum sıkıntı olmaz inş

  YanıtlaSil
 35. TÜM YORUMLARA İTHAFEN;

  ARKADAŞLAR O KADAR ÇOK PUAN ŞEHİR SORUSU GELDİ Kİ. YORUMLAR MESAJLAR VS. VS.

  YÖNETİM OLARAK BU TARZ SORULARA CEVAP VERMEME KARARI ALDIK. ÇÜNKÜ BU İLANI GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRIP BİR ANALİZ YAPMAK ÇOK GÜÇ.HEM ALIM SAYISI HEM ALINAN İLLER HEM ÇAĞRILACAK KAT HEM DE PUAN TÜRÜ GEÇMİŞ YILLARLA FARKLI.

  TÜM BU SEBEPLERDEN DOLAYI SİZLERİ YANLIŞ YÖNLENDİRME VEBALİNE GİRMEMEK İÇİN BU TARZ SORULARA MAALESEF CEVAP VEREMEYECEĞİZ.

  SİTE OLARAK AZ ÇOK PUAN-ŞEHİR EŞLEŞMELERİNE REHBER OLACAK ŞEKİLDE BİR ANKET DÜZENLEDİK. ANKETE KATILARAK TÜM BU YOLA GÖNÜL KOYMUŞ GUY ADAYLARINA YOL GÖSTERMİŞ OLACAĞIZ.

  SON OLARAK SOSYAL MEDYADA BİR ÇOK FELAKET TELLALI, FELAKET SENARYOLARINI YAZMIŞ DURUMDA.BUNLARA ALDIRIŞ ETMEYİN. AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİN.

  UMARIZ TÜM ADAYLAR HAK ETTİĞİ BAŞARIYI EN KISA ZAMANDA YAKALARLAR.

  UNUTMAYALIM.HİÇ BİR EMEK KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR.

  SAĞLICAKLA KALIN. HAYIRLI GÜNLER. İYİ ÇALIŞMALAR.

  YanıtlaSil
 36. Elinize saglık anket icin ama sehir pia eşleşmesi oluyor 6farkli renk var puanda
  Oy verilirken sehir puan aynı anda tercih edilirse hangi sehirin kacla tercih edileceği daha yardımcı olmaz mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Puan şehir eşleşmesi maalesef yapılmıyor.Dediğiniz sisteme çok yakın bir sistem geliştirmeye devam ediyoruz.İlginiz için teşekkürler.

   Sil
 37. 73 puanim istanbul gelir mi

  YanıtlaSil
 38. admin bi güzellik yap bize de kaynak listesi gönder çalısalım isletme ikt göndermissin eline sağlık ... baska fark yaratacak ne olabilir acaba:))

  YanıtlaSil
 39. Iyi geceler sayın admin ben başvuruya ilgili bikaç sey sorcm başvuruyu yaptım yolladım mail e msj geldi başvuru başarıyla alınmıştır diye aday numarası geldi fakat başvuru formunu görmedim çıktı almak için sonra tekrar yolladım aynı mail geldi ama formu göremedim acaba başvurum gecerlimidir bi de bazı bilgileri grmedim ilkokul bilgileri yabancı dil bilgileri falan ne yapmalıyım ?

  YanıtlaSil

Yorumunuz Denetlendikten Sonra Yayımlanacaktır.